Daňová evidence

Zpracovávám daňovou evidenci od zaúčtování prvotních účetních
dokladů po roční účetní závěrku včetně přiznání k dani z příjmů
FO 
a přehledů pro pojišťovny.

Podvojné účetnictví

Obstarávám zpracování a vedení účetnictví od kontroly účetních
dokladů až po roční účetní závěrku včetně přiznání k dani z příjmů
PO
 a účetních výkazů.
• vedení účetní evidence na úrovni peněžního deníku
• evidence movitého a nemovitého majetku
• evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového
  přiznání
• vedení pokladní knihy
• osobní agenda pro zdravotní a sociální pojištění a důchodové
  zabezpečení
• výkaznictví pro platby daní
• evidence přijatých a vydaných faktur
• vedení knihy jízd
• předběžné účetní závěrky
• roční účetní závěrka
• přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob
• vystavování příkazů k úhradě
• styk s úřady


• vedení účetní agendy v podvojném účetnictví
• vedení účetní agendy ve školství, vedení školného
• vedení rozvinuté i souhrnné hlavní knihy, tj. evidenci syntetických i
  analytických účtů
• evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového přiznání
• evidence movitého a nemovitého majetku
• vedení pokladní knihy
• výkaznictví pro platby daní
• statistika saldokonta přijatých a vydaných faktur
• vedení knihy jízd
• výkaz zisků a ztrát
• rozvaha
• obratová předvaha
• průběžné účetní závěrky
• roční účetní závěrka
• přiznání k dani z příjmů právnických osob
• styk s úřady

Mzdové účetnictví

Zajišťuji kompletní zpracování mzdové a personální agendy pro
Vaše zaměstnance včetně zastupování při případné účetní kontrolena úřadech.

Ostatní služby• měsíční zpracování mzdové a personální agendy pro zaměstnance
• měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
• vedení mzdových listů
• vedení evidence zaměstnanců zpracování přehledů mezd na
  ZP a OSSZ
• vystavování příkazů k úhradě
evidenční listy důchodového pojistění
• vyhotovení podkladů pro nástup a výstup zaměstnanců
• roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
• vyúčtování daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně
• zastupování zaměstnavatele při kontrole mzdové agendy 
  na OSSZ a ZP
• styk s úřady
• kompletní účetní poradenství
• přiznání k silniční dani
• přiznání k dani z převodu nemovitostí
• přiznání k dani z nemovitostí
• přiznání k dani dědické nebo darovací
• optimalizace daňové povinnosti
zastupování klientů při kontrole na úřadech
• zastupování klientů při jednání s úřady
• zajišťování registrace a změn v registraci na úřadech
• zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
zpracování podkladů pro žádosti o úvěr
• zpracování podkladů pro žádosti o dotace